Paper Details


Fluorinated solid additives enable high efficiency non-fullerene organic solar cells

Year - 2020

Subject - J. Mater. Chem. A, 2020,8, 4230-4238

Jinlong Cai, Hui Wang, Xue Zhang, Wei Li, Donghui Li, Yuchao Mao, Baocai Du, Mengxue Chen, Yuan Zhuang, Dan Liu, Hua-Li Qin, Yan Zhao, Joel A. Smith, Rachel C. Kilbride, Andrew J. Parnell, Richard A. L. Jones, David G. Lidzey and Tao Wang

Paper Link